.هرگز تسلیم نشوید

.امروز سخت است و فردا از آن هم سخت تر خواهد بود,اما پس فردا برایتان روز روشنی است

جک ما