فرآیند کار شتاب دهنده

فراخوان
0%
ثبت نام
0%
داوری اولیه
0%
پذیرش
0%
پیش شتاب
0%
شتاب
0%
داوری نهایی
0%
پساشتاب
0%
 • فراخوان

 • ثبت نام

 • داوری اولیه

 • پذیرش

 • دوره پیش شتاب(2 ماه)

  آموزش, مشاوره, استقرار

 • دوره شتاب(6 ماه)

  قرارداد, استقرار, آموزش, مشاوره, منتورینگ, تجهیزات, سرمایه گذاری عالی

 • داوری نهایی

 • روند سرمایه گذاری VC(دوره پساشتاب)

  معرفی به سرمایه گذار, در اختیار گذاشتن سرمایه