پنجمین جلسه صبحانه کاری مراکز مشاوره کارآفرینی

پنجمین جلسه صبحانه کاری مراکز مشاوره کارآفرینی روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۰۷/۰۳