افتتاحیه هنرستان استارتاپی رُکاد

افتتاحیه هنرستان استارتاپی رُکاد با حضور دکتر شهریار آل شیخ معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد
1.7.1398