صبحانه کاری مراکز مشاوره و شتابدهنده ها

جلسه صبحانه کاری مراکز مشاوره و شتابدهنده ها روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۶/۲۷ – مشهد مقدس