بازدید رییس دبیرخانه توانمندسازی کسب و‌کارهای نوپا استان خراسان رضوی

بازدید رییس دبیرخانه توانمندسازی کسب و‌کارهای نوپا استان خراسان رضوی و معاون مرکز رشد ICT پارک علم و فناوری خراسان از شتاب دهنده و مرکز مشاوره کارآفرینی پدیده

17/06/1398